Ogólne warunki handlowe

Ogólne zasady i warunki dostaw

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą w związku z dostawami i/lub usługami Dostawcy (w dalszej części zwanych dostawami). Ogólne warunki handlowe Odbiorcy mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawca wyraźnie wyraził na nie pisemną zgodę. Decydujące znaczenie dla zakresu dostaw mają wzajemne, odpowiadające im pisemne oświadczenia stron.
  2. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa eksploatacji na podstawie praw własności i prawa autorskiego w odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (w dalszej części zwanych dokumentami). Dokumenty te mogą zostać ujawnione osobie trzeciej wyłącznie za uprzednią zgodą Dostawcy, a w przypadku niezłożenia zamówienia u Dostawcy zostaną mu one niezwłocznie zwrócone. Zdania 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokumentów Odbiorcy; jednakże dokumenty te mogą być ujawniane osobom trzecim, którym Dostawca w sposób dozwolony zlecił podwykonawstwo dostaw.
  3. Istniejąca dokumentacja oświetleniowa oparta jest na dostarczonym nam rysunku konstrukcyjnym. Firma lxpro nie przeprowadza przy tym kontroli kolizyjnej ani nie jest zobowiązana do sprawdzenia, czy jest ona prawidłowa lub kompletna. Oznacza to, że wszystkie pomiary muszą być sprawdzane na miejscu. Firmy montażowe muszą zgłaszać wszelkie odchylenia w zarządzaniu budową klienta. Rozbieżności muszą być wyjaśnione pomiędzy technikami a kierownictwem budowy. Ta dokumentacja nie jest traktowana jako planowanie wykonania. Koncepcja oświetlenia jest własnością intelektualną firmy lxpro. Jego autorstwo jest prawnie chronione. Koncepcja nie może być kopiowana lub w inny sposób powielana bez wyraźnej pisemnej zgody lxpro. Ponadto, zabronione jest udostępnianie jej osobom trzecim bez uprzedniej zgody lxpro. Nośność konstrukcji sufitu na miejscu budowy musi być odpowiednia dla produktów firmy lxpro. Niezbędne informacje znajdują się w instrukcji montażu. Odpowiedzialność za ich weryfikację ponosi klient. Zleceniodawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłową orientację stosowanych opraw oświetleniowych.
  4. Klient ma niewyłączne prawo do korzystania w niezmienionej formie ze standardowego oprogramowania i firmware’u z uzgodnionymi funkcjami na uzgodnionych urządzeniach. Klient jest uprawniony do wykonania kopii zapasowej oprogramowania standardowego, bez wyraźnej zgody.
  5. Dostawy częściowe są dozwolone w zakresie, w jakim są one uzasadnione dla Klienta.
  6. Termin „roszczenia o odszkodowanie” używany w niniejszych warunkach obejmuje również roszczenia o odszkodowanie za zmarnowane wydatki.
 2. Ceny, warunki płatności i potrącenia
  1. Ceny są cenami netto, bez opakowania i powiększone o odpowiednio obowiązujący ustawowy podatek VAT.
  2. Jeśli Dostawca zgodził się na wykonanie instalacji lub montażu, a nie uzgodnił inaczej, to oprócz wynagrodzenia Odbiorca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów dodatkowych, takich jak koszty podróży i transportu oraz diet dziennych.
  3. Płatności dokonywane są na rzecz byłego płatnika Dostawcy.
  4. Klientowi przysługuje prawo do potrącenia tylko tych roszczeń, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
 3. Zastrzeżenie prawa własności
  1. Przedmioty dostawy (towar zastrzeżony) pozostają własnością Dostawcy do momentu spełnienia wszystkich roszczeń Dostawcy wobec Odbiorcy wynikających z tego stosunku handlowego. O ile wartość wszystkich przysługujących Dostawcy zabezpieczeń przekroczy kwotę wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20 %, Dostawca na żądanie Odbiorcy zwolni odpowiednią część zabezpieczeń; Dostawca ma prawo do wyboru pomiędzy różnymi zabezpieczeniami do zwolnienia.
  2. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności, klient nie jest uprawniony do zastawiania lub przenoszenia własności zarezerwowanych towarów na zabezpieczenie, a odsprzedaż jest dozwolona tylko dla odsprzedawców w ramach zwykłej działalności gospodarczej i pod warunkiem, że odsprzedawca otrzyma zapłatę od swoich klientów lub złoży zastrzeżenie, że własność zostanie przeniesiona na klienta tylko wtedy, gdy wypełni on swoje zobowiązania płatnicze.
  3. Jeżeli Zamawiający odsprzedaje towar zastrzeżony, to już teraz dokonuje na rzecz Dostawcy cesji w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń z tytułu odsprzedaży wobec Zamawiającego, jak również wszystkich praw dodatkowych – łącznie z ewentualnymi roszczeniami z tytułu salda – bez konieczności składania innego specjalnego oświadczenia. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie odsprzedany razem z innymi przedmiotami bez uzgodnienia indywidualnej ceny za towar zastrzeżony, Klient sceduje na Dostawcę tę część roszczenia, która odpowiada cenie naliczonej przez Dostawcę za towar zastrzeżony.
   1. Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania zastrzeżonego towaru lub do mieszania lub łączenia go z innymi przedmiotami. Przetwarzanie odbywa się na rzecz Dostawcy. Odbiorca jest zobowiązany do przechowywania w imieniu Dostawcy nowej rzeczy powstałej w wyniku tej obróbki, a Odbiorca zobowiązany jest do dbania o to, by była to rzecz rozważna. Nowa rzecz będzie uważana za towar zastrzeżony.
   1. Dostawca i Odbiorca ustalają, że w przypadku pomieszania lub połączenia towaru zastrzeżonego z innymi rzeczami, które nie należą do Dostawcy, Dostawca w każdym przypadku nabędzie współwłasność nowej rzeczy w wysokości części wynikającej ze stosunku wartości pomieszanego lub połączonego towaru zastrzeżonego do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich pomieszania lub połączenia. Nowa rzecz będzie uważana za towar zastrzeżony.
   1. Regulacja dotycząca cesji wierzytelności według nr. 3 obowiązuje również dla nowej pozycji. Cesja obowiązuje jednak tylko do wysokości kwoty odpowiadającej wartości przetworzonego, zmieszanego lub połączonego towaru zastrzeżonego obciążającej Dostawcę.
   1. Jeżeli Zamawiający połączy towar zastrzeżony z nieruchomościami lub rzeczami ruchomymi, wówczas Zamawiający ceduje na Dostawcę w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujące Zamawiającemu jako wynagrodzenie za połączenie, łącznie ze wszystkimi prawami ubocznymi, w wysokości stosunku wartości połączonego towaru zastrzeżonego do pozostałych połączonych towarów w momencie połączenia; obowiązuje to bez konieczności składania innych specjalnych oświadczeń.
  4. Do odwołania Klient ma prawo do ściągania odstąpionych roszczeń wynikających z odsprzedaży. W przypadku uzasadnionej przyczyny, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie, zaprzestania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu weksla lub uzasadnionych przesłanek nadmiernego zadłużenia lub zbliżającej się niewypłacalności Odbiorcy, Dostawca ma prawo do odwołania upoważnienia do dokonywania poleceń zapłaty Odbiorcy. Ponadto Dostawca jest uprawniony do ujawnienia cesji na zabezpieczenie po uprzednim upomnieniu i z zachowaniem odpowiedniego terminu, do wykorzystania scedowanych roszczeń oraz do żądania od Odbiorcy ujawnienia cesji na zabezpieczenie wobec Odbiorcy.
  5. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych dyspozycji lub interwencji osób trzecich, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Dostawcę. W przypadku przedstawienia dowodów prima facie na istnienie uzasadnionego interesu, Odbiorca niezwłocznie przekaże Dostawcy informacje niezbędne do dochodzenia swoich praw wobec odbiorcy, a odbiorca przekaże wymagane dokumenty.
  6. W przypadku naruszenia obowiązków przez Odbiorcę, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy, oprócz odbioru, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Odbiorcy rozsądnego terminu realizacji; przepisy ustawowe regulujące przypadki, w których termin nie może być wyznaczony, pozostają nienaruszone. Klient jest zobowiązany do odstąpienia od umowy. Odebranie lub stwierdzenie zastrzeżenia własności lub zajęcie towaru zastrzeżonego przez Dostawcę nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że zostało ono wyraźnie zadeklarowane przez Dostawcę.
 4. Terminy dostaw; zwłoka w dostawie
  1. Przestrzeganie terminów dostaw wymaga terminowego otrzymania wszystkich dokumentów, które mają być dostarczone przez Klienta, wszystkich niezbędnych zatwierdzeń i zezwoleń, w szczególności planów, jak również przestrzegania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań przez Klienta. Jeśli wymagania te nie zostaną spełnione w odpowiednim czasie, okresy te zostaną odpowiednio przedłużone; nie dotyczy to sytuacji, gdy za opóźnienie odpowiada Dostawca.
  2. Jeśli brak przestrzegania terminów wynika z to
   1. siły wyższej, np. mobilizacja, wojna, akty terroru, zamieszki lub podobne zdarzenia (np. strajk, lokaut),
   1. wirusy i inne ataki osób trzecich na system informatyczny Dostawcy, o ile zostały one dokonane pomimo zachowania zwyczajowej dbałości o środki ochronne, Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki dostaw,
   1. utrudnienia wynikające z niemieckich, amerykańskich i innych obowiązujących przepisów krajowych, unijnych lub międzynarodowych dotyczących prawa handlu zagranicznego lub z innych okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,
   1. opóźnione lub nieprawidłowe dostawy do Dostawcy, okresy te zostaną odpowiednio przedłużone.
  3. W przypadku zwłoki Dostawcy, Odbiorca ma prawo żądać odszkodowania za każdy tydzień zwłoki w wysokości 0,5 %, jednak nie więcej niż 5 % ceny za tę część dostawy, która nie mogła być właściwie wykorzystana z powodu zwłoki – pod warunkiem, że Odbiorca przedstawi dowody prima facie świadczące o tym, że szkoda została przez niego poniesiona w wyniku zwłoki.
  4. Zarówno roszczenia odszkodowawcze Odbiorcy z tytułu opóźnienia dostawy, jak i roszczenia odszkodowawcze w miejsce świadczenia, które przekraczają limity określone w pkt. 3, są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnienia dostawy, również po upływie terminu świadczenia ustalonego dla Dostawcy. Nie dotyczy to przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub odpowiedzialności za szkodę na życiu, ciele lub zdrowiu. Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi tylko wtedy, gdy Dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie dostawy. Powyższe przepisy nie powodują zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Odbiorcy.
  5. Na żądanie Dostawcy Odbiorca jest zobowiązany do złożenia w rozsądnym terminie oświadczenia, czy odstępuje od umowy, czy też nalega na realizację dostawy.
  6. Jeśli wysyłka lub dostawa zostanie przesunięta na życzenie Klienta o więcej niż jeden miesiąc po zawiadomieniu o gotowości do wysyłki, Klient może zostać obciążony opłatą za magazynowanie w wysokości 0,5 % ceny za poszczególne elementy dostawy, jednak nie więcej niż łącznie 5 %, za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc. Strony umowy mogą przedstawić dowody na wyższe lub niższe koszty magazynowania.
 5. Przejście ryzyka
  1. Ryzyko przechodzi na Klienta w następujący sposób, również w przypadku dostaw opłaconych transportem: a) w przypadku dostaw bez instalacji lub montażu, gdy są one wysyłane lub odbierane. Na życzenie i koszt Odbiorcy Dostawca ubezpieczy dostawę od zwyczajowego ryzyka transportowego; b) w przypadku dostaw z montażem lub instalacją w dniu przejęcia do własnej działalności lub, o ile zostało to uzgodnione, po pomyślnym przejściu testów.
  2. Jeżeli wysyłka, dostawa, uruchomienie, wykonanie instalacji lub montażu, przejęcie do własnej działalności lub jazda próbna powinny być opóźnione z przyczyn leżących po stronie Klienta lub jeżeli Klient z innych przyczyn nie wywiąże się z odbioru, ryzyko przechodzi na Klienta.
 6. Instalacja i montaż
  1. W przypadku instalacji i montażu obowiązują następujące postanowienia, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej:
  2. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów i dostarczenia w odpowiednim czasie następujących informacji:
   1. wszelkie roboty ziemne i budowlane oraz wszelkie inne prace pomocnicze nie specyficzne dla branży, łącznie z niezbędnymi wykwalifikowanymi pracownikami i personelem pomocniczym, materiałami budowlanymi i narzędziami,
   1. urządzenia i materiały niezbędne do montażu i uruchomienia, takie jak rusztowania, urządzenia dźwigowe i inne urządzenia, paliwo i smary,
   1. energię i wodę w miejscu użytkowania, łącznie z przyłączami, ogrzewaniem i oświetleniem,
   1. w miejscu montażu, odpowiednio duże, odpowiednie, suche i zamykane pomieszczenia do przechowywania części maszyn, urządzeń, materiałów, narzędzi itp. oraz odpowiednie pomieszczenia do pracy i rekreacji, w tym odpowiednie zaplecze sanitarne, dla personelu montażowego; ponadto Odbiorca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę majątku Dostawcy i personelu montażowego na budowie, jakie podjąłby w celu ochrony własnego majątku,
   1. odzieży ochronnej i urządzeń zabezpieczających, które są wymagane ze względu na szczególne okoliczności na miejscu montażu. Przed rozpoczęciem montażu Odbiorca zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji dotyczących położenia krytych przewodów energetycznych i gazowych, wodociągów lub podobnych instalacji oraz niezbędnych danych statycznych, bez pytania o nie.
  3. Przed rozpoczęciem instalacji lub montażu, przepisy i elementy niezbędne do rozpoczęcia prac muszą znajdować się w miejscu instalacji lub montażu, a wszystkie prace wstępne przed rozpoczęciem montażu muszą być wykonane do tego stopnia, aby można było rozpocząć instalację lub montaż zgodnie z ustaleniami i bez przerw. Drogi dojazdowe i miejsce instalacji lub montażu muszą być wyrównane i oczyszczone.
  4. W przypadku opóźnienia w montażu, montażu lub uruchomieniu z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, Odbiorca ponosi uzasadnione koszty czasu oczekiwania i dodatkowo wymagane podróże Dostawcy lub personelu montażowego.
  5. Odbiorca będzie co tydzień przekazywał Dostawcy certyfikat dotyczący czasu pracy personelu montażowego i niezwłocznie potwierdzał zakończenie instalacji, montażu lub uruchomienia.
  6. Jeśli Dostawca żąda odbioru dostawy po jej zakończeniu, Odbiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia takiego odbioru w ciągu dwóch tygodni. Odbiór uznaje się za dokonany, jeśli Odbiorca dopuści do upływu terminu dwóch tygodni lub jeśli dostawa zostanie oddana do eksploatacji – w stosownych przypadkach po zakończeniu uzgodnionej fazy testowej.
 7. Odbiór
  1. Klient nie ma prawa odmówić przyjęcia dostawy z powodu drobnych wad.
 8. Wady materiałowe
  1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe w następujący sposób:
  2. Według uznania Dostawcy wszystkie części lub usługi, które mają wadę rzeczową, zostaną nieodpłatnie naprawione, wymienione lub ponownie wykonane, pod warunkiem, że wada istniała już w momencie przejścia ryzyka na Odbiorcę.
  3. Roszczenia o późniejsze wykonanie przedawniają się po upływie 12 miesięcy od początku ustawowego terminu przedawnienia; przepis ten stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy i obniżek cen. Terminu określonego powyżej nie stosuje się, jeżeli zgodnie z § 438 ust. 438 przepisy prawa przewidują dłuższe terminy. 1 nr 2 (budynki i rzeczy przeznaczone na budynki), 479, ust. 2. 1 (roszczenie regresowe) oraz 634 a, ust. 1 nr 2 (wady budowlane) BGB [Bürgerliches Gesetzbuch; niemiecki kodeks cywilny], w przypadku celowego, oszukańczego zatajenia wady, jak również nieprzestrzegania gwarancji jakości. Przepisy ustawowe dotyczące wstrzymania upływu, zawieszenia i wznowienia terminów pozostają nienaruszone.
  4. Każde zawiadomienie o wadzie musi być sporządzone przez Klienta w formie pisemnej i niezwłocznie.
  5. W przypadku zawiadomienia o wadzie, płatności Klienta mogą zostać wstrzymane w uzasadnionej proporcji do zaistniałych wad rzeczowych. Klient ma prawo do wstrzymania płatności tylko w przypadku stwierdzenia wady, która jest uzasadniona ponad wszelką wątpliwość. Klient nie ma prawa do zatrzymania, jeżeli roszczenia z tytułu wad ulegną przedawnieniu. Jeżeli zawiadomienie o wadzie nie było uzasadnione, Dostawca jest uprawniony do żądania zwrotu poniesionych przez Odbiorcę wydatków.
  6. Dostawca będzie miał możliwość późniejszego wykonania w rozsądnym terminie.
  7. Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia – bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych według nr. 10.
  8. Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku tylko nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku tylko nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku normalnego zużycia lub szkód powstałych po przejściu ryzyka na skutek nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego użytkowania, nieodpowiedniego wyposażenia, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego lub powstałych na skutek szczególnych okoliczności zewnętrznych, które nie są przewidziane w umowie, jak również w przypadku nie powtarzalnych błędów oprogramowania. Jeżeli zmiany lub prace naprawcze zostaną nieprawidłowo wykonane przez Klienta lub osoby trzecie, nie istnieją dla nich roszczenia z tytułu wad lub wynikające z nich konsekwencje.
  9. Roszczenia Odbiorcy z tytułu wydatków niezbędnych do późniejszego wykonania świadczenia, w szczególności kosztów transportu, podróży, pracy i materiałów, są wykluczone, o ile wydatki te są nieproporcjonalne do wartości wadliwej rzeczy. Reklamacje Klienta z tytułu kosztów koniecznych do usunięcia wadliwego przedmiotu oraz montażu lub montażu naprawionego lub wymienionego przedmiotu wolnego od wad są warunkami ogólnymi. Ogólne warunki dostawy nie mają zastosowania , jeżeli jego konsument lub inny końcowy konsument w łańcuchu dostaw zainstalował wadliwy element w innym elemencie lub zamontował go na innym elemencie zgodnie z jego charakterem i celem użytkowania; ma to zastosowanie w zakresie, w jakim koszty są nieproporcjonalne w stosunku do wartości wadliwego elementu. Koszty są zasadniczo nieproporcjonalne do wartości wadliwej pozycji, jeżeli przekraczają wartość pozycji o więcej niż 100 %. Niezależnie od powyższych przepisów Dostawca ponosi koszty niezbędne do późniejszego wykonania tylko wtedy, gdy wada rzeczowa rzeczywiście istnieje.
  10. Rozporządzenie zgodnie z nr. 8 obowiązuje również w przypadku roszczeń regresowych Klienta zgodnie z § 445 a BGB, jeżeli konsument dochodzi od Klienta roszczeń o rekompensatę kosztów za późniejsze świadczenia.
  11. Roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu wady fizycznej są wykluczone. Nie ma to zastosowania w przypadku podstępnego ukrywania wady, w przypadku nieprzestrzegania gwarancji jakości, w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Dostawcę. Powyższe przepisy nie powodują zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Odbiorcy. Dalej idące roszczenia lub roszczenia Odbiorcy z tytułu wady fizycznej, inne niż uregulowane w niniejszym artykule VIII, są wykluczone.
 9. Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie; wady prawne
  1. Tylko na terenie miejsca dostawy Dostawca jest zobowiązany do sprowadzenia dostaw wolnych od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (w dalszej części zwanych prawami własności), chyba że uzgodniono inaczej. W zakresie, w jakim osoba trzecia dochodzi wobec Odbiorcy uzasadnionych roszczeń z tytułu naruszenia praw własności poprzez dostawy zrealizowane przez Dostawcę i wykorzystane zgodnie z umową, Dostawca odpowiada wobec Odbiorcy w terminie określonym w art. VIII nr 2:
   1. Dostawca uzyska, według wyboru i na koszt Dostawcy, prawo użytkowania dotyczące poszczególnych dostaw, zmieni je w taki sposób, aby nie naruszały prawa własności lub zastąpi je. Jeżeli nie jest to możliwe dla Dostawcy na rozsądnych warunkach, Odbiorcy przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
   1. Obowiązek odszkodowawczy Dostawcy reguluje artykuł XII.
   1. Wyżej wymienione obowiązki Dostawcy istnieją tylko wtedy, gdy Odbiorca niezwłocznie poinformuje Dostawcę na piśmie o roszczeniach dochodzonych przez osobę trzecią, gdy Odbiorca nie uzna naruszenia i wszelkie środki ochronne oraz negocjacje ugodowe pozostają zastrzeżone dla Dostawcy. W przypadku zaprzestania przez Odbiorcę korzystania z dostawy w celu złagodzenia szkody lub z innych ważnych powodów, Odbiorca jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej, że zaprzestanie korzystania nie stanowi uznania naruszenia praw własności.
  2. Roszczenia Klienta są wykluczone w zakresie, w jakim Klient jest odpowiedzialny za naruszenie prawa własności.
  3. Ponadto wykluczone są roszczenia Odbiorcy, jeżeli naruszenie praw własności jest spowodowane specjalnymi instrukcjami Odbiorcy, użyciem niemożliwym do przewidzenia przez Dostawcę lub zmianą dostawy przez Odbiorcę lub użyciem jej razem z produktami, które nie zostały dostarczone przez Dostawcę.
  4. W przypadku naruszenia praw własności, przepisy zgodnie z art. VIII nr. 4, 5 i 9 stosuje się odpowiednio do roszczeń Klienta uregulowanych w pkt. 1a).
  5. W przypadku innych wad prawnych, przepisy art. VIII stosuje się odpowiednio.
  6. Dalej idące roszczenia lub roszczenia Odbiorcy wobec Dostawcy i jego zastępców z tytułu innej wady prawnej niż roszczenia uregulowane w niniejszym artykule IX są wykluczone
 10. Zastrzeżenie realizacji
  1. Warunkiem wykonania umowy jest brak przeszkód wynikających z niemieckich, amerykańskich i innych obowiązujących krajowych, unijnych lub międzynarodowych przepisów dotyczących prawa handlu zagranicznego oraz brak embarga lub innych sankcji uniemożliwiających wykonanie umowy.
  2. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu, transportu lub importu.
 11. Brak możliwości, korekta umowy
  1. Jeśli dostawa jest niemożliwa, Odbiorca ma prawo do żądania odszkodowania, chyba że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność. Roszczenie odszkodowawcze Odbiorcy jest jednak ograniczone do 10 % wartości tej części dostawy, która ze względu na niemożność nie może być użyta zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności wynikającej z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub szkody na życiu, ciele lub zdrowiu; nie powoduje to zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta. Prawo klienta do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.
  2. Jeżeli zdarzenia, o których mowa w art. IV ust. 2 lit. a)-c), istotnie zmieniają znaczenie gospodarcze lub treść dostawy lub mają istotny wpływ na działalność Dostawcy, umowa zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z zasadą dobrej wiary. O ile jest to ekonomicznie nieuzasadnione, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie zostaną przyznane lub nie będą mogły zostać wykorzystane wymagane pozwolenia na wywóz. Jeżeli Dostawca chce skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy, powinien o tym niezwłocznie poinformować Klienta po zapoznaniu się ze skutkami zdarzenia, również w przypadku, gdy przedłużenie terminu dostawy zostało wstępnie uzgodnione z Klientem.
 12. Inne roszczenia o odszkodowanie
  1. ile w niniejszych warunkach nie uzgodniono inaczej, roszczenia odszkodowawcze Klienta, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego lub z czynu niedozwolonego, są wykluczone.
  2. Nie ma to zastosowania w przypadku odpowiedzialności: a) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt [Produkthaftungsgesetz], b) w przypadku umyślnego działania, c) w przypadku rażącego niedbalstwa właścicieli, przedstawicieli ustawowych lub kadry kierowniczej, d) w przypadku umyślnego działania, e) w przypadku nieprzestrzegania założonej gwarancji, f) z powodu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia, org) z powodu zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie odszkodowawcze w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umowy, chyba że zostanie spełniony inny z poprzednich przypadków.
  3. Powyższy regulamin nie powoduje zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta.
 13. Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe
  1. Jeśli partner umowy lxpro GmbH lub spółka należąca do grupy lxpro jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych jest siedziba lxpro GmbH. lxpro jest również uprawniona do złożenia pozwu w siedzibie partnera umowy.
  2. Nawet jeśli poszczególne postanowienia tej umowy są prawnie nieważne, pozostała część umowy pozostaje w mocy. Nie ma to zastosowania, jeżeli przestrzeganie umowy stanowiłoby nieuzasadnioną trudność dla jednej ze stron.
 14. Skuteczność umowy
  1. Nawet jeśli poszczególne postanowienia umowy byłyby prawnie nieważne, pozostała część umowy pozostaje skuteczna. Nie ma to zastosowania, jeżeli wykonanie umowy stanowiłoby nieuzasadnioną trudność dla jednej ze stron.

Od dnia: styczeń 2019 r.